Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

NOVETATS EN AJUTS RELACIONATS AMB LA COVID19

Us facilitem una relació d’ajuts econòmics i socials arran de la Covid19 amb els seus terminis i els corresponents enllaços web a través dels quals podeu accedir als seus tràmits.

Així mateix us expliquem les novetats pel que fa a ajuts socials en motiu de la situació de crisi derivada de la pandèmia sanitària de la Covi19, com les previstes pel Reial Decret 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’Ingrés Mínim Vital, amb data d’inici per a la presentació de sol·licituds a 15 de juny de 2020 i que trobareu al següent enllaç.

  • A QUINS AJUTS ECONÒMICS I SOCIALS PUC ACCEDIR I COM? 

Si fem una relació dels ajuts més destacats que han aprovat les diferents administracions públiques trobem els següents, a banda dels que tingui aprovats cada Ajuntament en l’àmbit del seu municipi, que podeu consultar acudint a la web de l’ens local en el què hi viviu i/o hi treballeu:

1. AJUTS EN MATÈRIA DE PRÈSTECS.

- Fins 1 mes després d’aixecat l’estat d’alarma: Ajornament del pagament d'hipoteques, préstecs no hipotecaris i targetes de crèdit https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/

2. AJUTS EN HABITATGE.

- Fins 2 mesos després d’aixecat l’estat d’alarma: Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer de l’habitatge habitual https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-dels-contractes-de-lloguer/

- Fins al 5/07/20: Ajornament del pagament del lloguer o reducció del 50% per habitatges de grans propietaris, d’empreses o entitats públiques que no sigui la Generalitat https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-del-lloguer-grans-propietaris/

- Fins al 29/09/20: Programa de microcrèdits per pagar el lloguer d’habitatges de petits propietaris  https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcredits-pagar-lloguer-petits-propietaris/

- Moratòria dels desnonaments https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/moratoria-de-desnonaments/

- Fins al 18/06/20: Ajornament del pagament del lloguer per a pisos i locals comercials del parc d’habitatges públics de la Generalitat https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-del-lloguer-habitatges-publics/

- Avançament dels pagaments dels ajuts al lloguer a les persones majors de 65 anys i a les dones víctimes de violència masclista https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-lloguer-majors-65-anys-i-dones-victimes-de-violencia-masclista/

- Fins al 3/07/20: Subvencions per al pagament de lloguer https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=

3. AJUTS PER A EMPRESES I AUTÒNOMS.

En el canal empresa de la Generalitat de Catalunya

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/ trobareu:

 El sistema de moratòries previst pel RDL 15/2020 per als lloguers de pisos i locals destinats a usos diferents de l’habitatge, al que es podien collir les PIMEs i els autònoms d'alta al RETA en cas de suspensió d’activitat o disminució del 75% de la facturació (amb termini de petició fins al 22 de maig, si bé estem dins l’àmbit de l’acord de les parts).

4. AJUTS PER A PERSONES TREBALLADORES.

- Com donar-se d’alta a l’atur https://docs.gestionaweb.cat/1422/demandant-ocupacio-i-sepe-1231691.pdf i altres tràmits al SEPE http://www.sepe.es/HomeSepe amb telèfon d’atenció a la demarcació de Lleida: 973.990.598. Cal tenir en compte que les persones afectades per un ERTO no han de fer cap tràmit ja que es fa d’ofici a partir de la sol·licitud de l’empresa aprovada per l’autoritat laboral.

- Ajuts econòmics per fi de contracte temporal https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-de-contractes-temporals/

- Fins a 1 mes després d’aixecat l’estat d’alarma: Subsidi per a persones treballadores de la llar https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/subsidi-per-a-persones-treballadores-de-la-llar/

- Adaptació de jornada per tenir cura de familiars  https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/adaptacio-de-jornada-per-cures/

- Novetats en el règim agrari: en anterior butlletí ja us vam informar de la reducció de cotitzacions durant inactivitat del treballador agrari per compte aliè així com de l’eliminació d’algunes activitats complementàries i el nou còmput de jornades del treballador agrari per compte propi. Aprovat pel Reial Decret 15/2020, de 21 d’abril https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

- Novetats en permisos de treball per a temporers agraris: tant el RDL 13/2020 com el 19/2020 regulen l’accés al permís de treball per 2 anys de joves residents de 18 a 21 anys que s’incorporin a la campanya agrícola en curs, així com la pròrroga als permisos de treball dels temporers vigents fins al 30/09/20. https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4332-consolidado.pdf i https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5315 

5. AJUTS EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENTS:

- Fins esgotar la partida: prestació extraordinària per subministraments bàsics https://docs.gestionaweb.cat/1422/ajuts-sub-basics-1255402.pdf

- Bo social elèctric (descompte en la factura de la llum): https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-la-llum/Tarifa social del cànon de l’aigua https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/

- Tarifa-social-del-canon-de-laigua?category=75b0b894-a82c-11e3-a972-000c29052e2c , cal que consulteu el gestor de l’abastament d’aigua del vostre municipi.

- Fins la fi de l’estat d’alarma: moratòria en els talls de la línia telefònica i la connexió a internet pel RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte social i econòmic de la Covid19  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

 6. AJUTS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA.

- Ampliació de terminis de pagament del deute tributari en els termes previstos en l’art. 33 RDL 8/2020, en període voluntari i executiu, i el pagament derivat d’aplaçaments i fraccionaments i s’amplia el termini de resposta als requeriments de la Direcció General del Cadastre: RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte social i econòmic de la Covid19  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

- Ampliació del termini d’autoliquidació de l’impost sobre successions https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-de-limpost-sobre-successions/

  • QUI I COM POT COBRAR L’INGRÉS MÍNIM VITAL?

A partir del 15/06/2020 s’obre el termini de sol·licituds de l’Ingrés Mínim Vital aprovat pel RDL 20/2020, de 29 de maig. Trobareu un simulador i l’accés als tràmits a http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7

- Us expliquem les principals característiques d’aquesta renda que a Catalunya ja comptava amb un ajut homònim anomenat “renda mínima garantida” i que en aquest moment adopta el govern de l’Estat per a tot l’àmbit estatal, de forma que la renda mínima catalana passarà a ser complementària.

- L’objectiu de qualsevol renda o mínim vital és eradicar la pobresa severa, per la qual cosa es tracta d’un mínim a complementar bé amb el treball assalariat (que és compatible dins uns límits i a més es fomenta amb ajuts a les empreses que contractin beneficiaris de l’ingrés mínim vital), bé amb altres ajuts que puguin correspondre a la unitat familiar. D’aquesta forma es pretén la inserció laboral, fer aflorar l’economia submergida i combatre la pobresa, amb un ajut que és indefinit i no condicionat, i que –com a novetat i bona praxi legislativa- es trobarà sotmès a estudi i contínua evolució normativa en funció de l’assoliment dels seus objectius.

- A partir del 15/06/2020 s’obre el termini de sol·licituds de l’Ingrés Mínim Vital aprovat pel RDL 20/2020, de 29 de maig. Trobareu un simulador i l’accés als tràmits a http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7

  1. Persones beneficiàries.-  persones en situació de vulnerabilitat econòmica que visquin soles o que formin part d’una unitat de convivència (d’almenys un any), amb residència legal i continuada durant l'any anterior, inscrites com a demandants d’ocupació en el cas de persones majors d'edat o menors emancipats, que no estiguin treballant.
  2. Requisits del sol·licitant persona sola.- edat compresa entre 23 i 65 anys, estat civil solter, separat o divorciat (no pot tenir tampoc parella de fet), que com a mínim durant els 3 anys anteriors a la sol·licitud ha viscut de forma emancipada, que ha estat donat d’alta a la Seguretat Social almenys 12 mesos en algun moment de la seva vida (no cal que sigui de forma continuada). Excepte les persones víctimes de violència de gènere o de tracte de sers humans i explotació sexual, als qui s’eximeix dels requisits exposats.
  3. Sol·licitant membre d’una unitat de convivència.- la persona titular de la sol·licitud ha de tenir una edat mínima de 23 anys o ser major d’edat o menor emancipat en el cas de tenir fills o menors en règim de guarda. La unitat de convivència està formada per totes les persones que viuen al mateix domicili i es troben en una d’aquestes situacions: Matrimonis o parelles de fet i els seus familiars de fins al segon grau; Les persones víctimes de violència de gènere que hagin abandonat el seu domicili familiar acompanyades dels seus fills o menors en règim de guarda i els seus familiars de fins a segon grau; Les persones que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci i els seus fills o menors en règim de guarda, i els familiars de fins a segon grau; Dues o més persones d’entre 23 i 65 anys que viuen al mateix domicili, sense estar en cap de les situacions anteriors, que han viscut de forma independent com a mínim durant els 3 anys anteriors a la sol·licitud. I poden compartir el domicili amb una altra unitat de convivència. És imprescindible que tots els membres de la unitat de convivència tinguin residència legal i efectiva a Espanya de forma continuada almenys durant un any abans de la sol·licitud.
  4. Quantia a percebre.- en cas d’una persona sola l’ajut és de 5.538€ anual que s’augmentarà segons la següent escala: si té un menor a càrrec (+1,52%), si té dos menors (+1,82%), si té tres o més menors (+2,12%). I en cas d’una unitat de convivència, si són dos adults (+1,3%), dos adults amb un menor (1,6%), dos adults i dos menors (+1,9%), dos adultes i tres o més menors (+2,2%), tres adults (1,6%), tres adults i un menor (1,9%), tres adults i dos o més menors (+2,2%).
  5. Durada.- indefinida però en funció de si subsisteixen les circumstàncies.
  6. Compatible amb el treball i altres ajuts, dins uns límits establerts.
  7. Règim d’infraccions i sancions, que pot donar lloc a la suspensió o extinció del dret.

Document Actions